Práva a povinnosti prodejce

 1. Automatické potvrzení objednávky znamená, že byla objednávka přijata objednávkovým systémem a postoupena k dalšímu zpracování. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka potvrzená prodávajícím.
 2. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji objednávku předem.
 3. Prodejce nakupujícímu potvrdí objednávku do 3 pracovních dnů od jejího automatizovaného přijetí objednávkovým systémem, do 3 pracovních dnů od přijetí platby tuto závaznou objednávku expeduje.
 4. Prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, nebo na účet bankovním převodem.
 5. Prodejce se zavazuje, že shromažďuje osobní údaje zákazníků pouze za účelem identifikace klienta v poštovním a platebním styku. Chrání zákazníkova data jako důvěrná a nebude je poskytovat třetím stranám.
 6. Pokud Nakupující neodebere zboží objednané k osobnímu odběru na prodejně do 7 pracovních dnů, vyhrazuje si prodejce právo danou objednávku zrušit.
 7. Pokud Nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).
 3. Na základě § 1829 Občanského zákoníku má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, včetně nákladů na dodání, za splnění těchto podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
  • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
   • Knihkupectví Franze Kafky
   • Široká 14, Praha 1 – Josefov
   • Czech republic
  • Byl-li zvolen jiný než nejlevnější způsob dodání, má kupující nárok na vrácení částky odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání.
 1. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
 2. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, PauU), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od jejího potvrzení Prodejcem. Pokud Prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Ceny a daně

Ceny v katalogu obsahují DPH. Pro mezinárodní zásilky se DPH vypočítává v procesu objednávky dle destinace plátce. Částka za poštovné a balné se určuje podle váhy knihy, způsobu platby a místa dodání. Importní clo pro zásilky do zahraničí platí příjemce.

Vrácení zboží

Pokud nebudete s naší zásilkou spokojeni, je možné ji po domluvě ve lhůtě dvou týdnů vrátit v původním stavu, bez udání důvodu. Peníze budou vráceny stejnou cestou, pokud nedojde k jiné domluvě. V případě, že si kupující nevyzvedne zásilku, která byla prodávajícím odeslána na dobírku a na náklady prodávajícího, je kupující povinen poštovní náklady v plné výši uhradit.

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy obchod@knihkupectvífranzekafky.com. Informaci o vyřízení stížnosti  zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line  nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Možnosti platby

V České republice zasíláme knihy buď na dobírku, po platbě na paypalový účet, zaplacení kartou přes on-line platební bránu či převodem na bankovní účet. Při osobním odběru lze platit v hotovosti v českých korunách, nebo platební kartou. Objednávka zásilek do zahraničí může být vyřízena pouze po platbě na paypalový účet nebo po platbě kartou přes on-line platební bránu. Při platbě ze zahraničí je nutné připsání přesné částky v českých korunách, případné poplatky za směnu z cizí měny hradí kupující.

Prodávající

K-A-V-K-A knižní a výtvarná kultura s. r. o.
Kamenická 544/21
170 00 Praha 7
Czech republic

IČ: 02905272

DIČ: CZ02905272